ين تست را بادقت جواب دهيد و گزينه هايي كه انتخاب ميكنيد اعداد مقابلشان را باهم جمع كنيد تا در آخر معلوم شود شما در چه ماهي بايد متولد ميشديد

1- آيا خود را فردي خودكاو و درونگر تلقي ميكنيد؟
الف) بله قطعا(3) ب) گاهي اوقات(2) ج) خير به هيچ وجه (1)

2- چگونه با تغييرات مواجه ميشويد؟
الف) به پيشواز و استقبال آنها ميرويد(3)
ب) به خوبي خود را با آنها سازگار و هماهنگ ميكنيد(2)
ج) تا جاي ممكن از آنها فرار ميكنيد(1)

3- از كجا ، بيشترين قدرت احساسي تان را دريافت ميكنيد؟
الف) از درون خود (2) ب) از محيط اطرافتان(1)

4- آيا به جزييات اهميت زيادي ميدهيد و به اصطلاح مو را از ماست بيرون ميكشيد؟
الف) بله(3) ب) تا حدي( 2) ج) خير (1)

5- آيا در قبال ارتباطهايتان احساس تعهد و مسئوليت ميكنيد؟
الف) بله (3) ب) گاهي اوقات(2) ج) خير (1)

6- كدام يك از گزينههاي زير بهتر از همه خصوصيات شما را توصيف ميكند؟
الف) پرشور، مشتاق، پر حرارت و سرشار از انرژي (3)
ب) با ثبات، پيگير، منطقي و اهل عمل(4)
ج) عاطفي و روشنفكر(2)
د) حساس، تحريك ذير و شهوتي(1)

7- آيا خود را فردي كاري و فعال تلقي ميكنيد؟
الف) بله كاملا(3) ب)تا حدي(2) ج) خير اصلا (1)

8- آيا در زمينه خرج كردن پول، خوب و حساب شده عمل ميكنيد؟
الف) بله كاملا(3) ب)تا حدي(2) ج) خير اصلا (1)

9- آيا خود را فردي مبتكر و خلاق تلقي ميكنيد؟
الف) بله كاملا(3) ب)تا حدي(2) ج) خير اصلا (1)

10- آيا فردي جسور و بي پروا هستيد؟
الف) بله (3) ب) گاهي اوقات(2) ج) خير (1)

11- آيا خود را فردي لذت طلب تلقي ميكنيد؟
الف) بله كاملا(3) ب)تا حدي(2) ج) خير اصلا (1)

12- آيا فردي كمال گرا هستيد؟
الف) بله (2) ب) خير (1)

13- آيا احساسات و عواطف خود را بروز ميدهيد؟
الف ) بله هميشه(3) ب) گاهي اوقات (2) ج) خير اصلا (1)

14- اطرافيانتان شما را چگونه توصيف ميكنند؟

الف) فردي واقع نگر (2) ب) فردي آرمانگرا (1)

15- در يك مهماني معمولا:
الف) به پذيرايي از ديگران ميپردازيد (6)
ب) با گفتن لطيفه ديگران را به خنده وا ميداريد(5)
ج) در كنار دوستان يا خويشاوندان مينشينيد و سخت سرگرم گپ زدن با آنها ميشويد (4)
د) خاطرات شيرين و جالبتان را براي ديگران تعريف مي كنيد (3)
ل) با همه سر صحبت را باز ميكنيد و هر چند دقيقه يك بار كنار فرد جديدي مينشينيد(7)
م) در گوشهاي دنج مينشينيد و در سكوت و تنهايي رفتار ديگران را زير نظر ميگيريد(1)
ي) براي مهمانان ميوه پوست ميكنيد و توجه همه را به خود جلب ميكنيد (2)

نتيجه تست
اگر نتيجه تست به دست آمده با هر كدام از گزينههاي زير مطابقت داشت، شما بايد در آن ماه خاص متولد ميشديد چرا كه خصوصيات تان بيشتر با ويژگي هاي منحصر به فرد آن برج سازگار است و اگر نتيجه تست با ماه تولدتان يكي باشد، قطعا شرايط خاص رديف بودن سيارهها و وضعيت كره ماه در هنگام تولدتان مناسب بوده است

اگر امتيازتان بين 15 تا 17 است: شما ميبايست در ماه اسفند متولد ميشديد

اگر امتيازتان بين 18 تا 20 است: شما ميبايست در ماه بهمن متولد ميشديد

اگر امتيازتان بين 21 تا 23 است: شما ميبايست در ماه دي متولد ميشديد

اگر امتيازتان بين 24 تا 26 است: شما ميبايست در ماه آذر متولد ميشديد

اگر امتيازتان بين 27 تا 29 است: شما ميبايست در ماه آبان متولد ميشديد

اگر امتيازتان بين 30 تا 32 است: شما ميبايست در ماه مهر متولد ميشديد

اگر امتيازتان بين 33 تا 35 است: شما ميبايست در ماه شهريور متولد ميشديد

اگر امتيازتان بين 36 تا 38 است: شما ميبايست در ماه مرداد متولد ميشديد

اگر امتيازتان بين 39 تا 41 است: شما ميبايست در ماه تير متولد ميشديد

اگر امتيازتان بين 42 تا 44 است: شما ميبايست در ماه خرداد متولد ميشديد

اگر امتيازتان بين 45 تا 46 است: شما ميبايست در ماه ارديبهشت متولد ميشديد

اگر امتيازتان 47 است: شما ميبايست در ماه فروردين متولد ميشديد

دسته ها : طالع بيني
دوشنبه جهاردهم 1 1391
X