درود بر فرزندان پارس و ميراث داران كورش بزرگ.

اغازسال 7034آريايي،سال 3750 زرتشتي و2571هخامنشي

و1391خورشيدي برشما وخانواده محترم تبريك عرض ميكنم.

دسته ها :
دوشنبه جهاردهم 1 1391
X