وقتي خداوند مرد را آفريد پشيمان شد پس زن را آفريد تا جون اونو بگيره !مردد

دسته ها : جك و sms
پنج شنبه بیست و چهارم 1 1391

بوي شوم امتحان آيد همي, يار صفر مهربان آيد همي

ما ز تعليم وتعلم خسته ايم،دل به اميد تقلب بسته ايم

مابراي كسب مدرك آمديم،ني براي درك مطلب آمديم !

دسته ها : جك و sms
سه شنبه پانزدهم 1 1391

متن نوشته شده بر روي تي شرت شوهر

تمام دختران شيطان هستند ، اما همسرم يك ملكه است

*

*

از آنها !!!

.

.

.دختران زيبا هستند پس از چراغ خاموش !

(شكسپير)

همه پسران بي گناه هستند قبل از چراغ خاموش !

(زن شكسپير)زبان درازي


دسته ها : جك و sms
سه شنبه پانزدهم 1 1391
X