پاندا

دسته ها : جك و sms
پنج شنبه بیست و چهارم 1 1391

عصبانيت مرد رمانتيك در حال جر و بحث با همسرش:
خفه شوعزيزم ، گم شو كلم ، بميري جيگرم و...

دسته ها : جوك مردان
پنج شنبه بیست و چهارم 1 1391

يه روباه مرده مي بينه به خودش ميگه خوب شد مرده وگرنه گولم مي زد !

دسته ها : جك و sms
پنج شنبه بیست و چهارم 1 1391

دل بريدن از بقيه دخترهاست!

 

                   جوك مردان 

دسته ها : جوك مردان
پنج شنبه بیست و چهارم 1 1391

پشت هر مرد موفـق يك پارتي كلفت هستش                                           

   

oggy                                    

دسته ها : جوك مردان
پنج شنبه بیست و چهارم 1 1391

همچين ميگن دختراي امروزي آشپزي بلد نيستن ، خونه داري بلد نيستن !
يكي ندونه انگار خودشون مثل مرداي قديم ميرن از صبح كار ميكنن تا بوق سگ !! بابا شما ها رو كه بايد با بيل ساعت ۱۲ از زير پتو بيرون آورد!!

                                         

                                  زيبا 

دسته ها : جوك مردان
پنج شنبه بیست و چهارم 1 1391

1.اونقدر كه مادرشون ميگه،خوش تيپ باشن
2.اونقدر كه بچه شون ميگه، پولدار باشن
3.اونقدركه زنشون شك داره، زن داشته باشن

دسته ها : جوك مردان
پنج شنبه بیست و چهارم 1 1391

زن خودش را زيبا ميكند چون خوب فهميده كه چشم مرد تكامل يافته تر از مغز اوست !پول در دهان

دسته ها : جوك مردان
پنج شنبه بیست و چهارم 1 1391

اونا دختراى قديم بودن كه از سوسك ميترسيدن ، الان همچين سوسكت ميكنن كه خودتم نميفهمى !!زبان درازي

دسته ها : جوك مردان
پنج شنبه بیست و چهارم 1 1391

وقتي خداوند مرد را آفريد پشيمان شد پس زن را آفريد تا جون اونو بگيره !مردد

دسته ها : جك و sms
پنج شنبه بیست و چهارم 1 1391
X